JavaScript Menu, DHTML Menu Powered By Milonic
  ABC - תמחיר מבוסס תהליכים
מהו תמחיר מבוסס תהליכים ABC?
תמחיר מבוסס תהליכים (Activity Based Costing) הינו שיטה עולמית מובילה, המשמשת לניהול התמחיר בארגון. שיטה זו היא חלק מגישה ניהולית רחבה יותר בשם ניהול מבוסס תהליכים (Activity Based Management) המשמשת לניהול משאבי הארגון, המתייחסת לתהליכי העבודה המתרחשים בארגון וגורמים להיווצרות מוצרים ושירותים לפי פלחי הלקוחות השונים. לפי גישה זו, תהליכי העבודה עומדים במרכז "הבמה" וניהול פעילויות הארגון מתבצע בשליטה ובבקרה מלאה של משאבי הארגון הקיימים (עובדים, מנהלים, מכונות, מחשבים, שטח, כסף...) ובהקצאתם לפעילויות הארגון השונות בצורה מיטבית. תמחיר ABC מאפשר לארגון, בכל תקופה רצויה או בסימולציה להיקפי ייצור/מכירה חזויים, לזהות כמה עולה כל יחידת מוצר במדויק, תוך העמסת העלויות העקיפות על הפעילויות בצורה המדויקת ביותר, וכך מאפשר בחינה של היעילות התפעולית לכל תקופה מתומחרת.
מהם הפערים הקיימים בתמחיר המסורתי לעומת תמחיר ABC?
תמחיר ABC מספק פתרונות להתמודדות עם נושאים מרכזיים החסרים בשיטות התמחיר המסורתיות, כגון:
·         תמחור תהליכי העבודה בארגון כנושא מרכזי וככלי ניהולי, המאפשר שליטה על זרימת משאבי הארגון, לסיפוק צורכי פלחי הלקוחות השונים בצורת מוצרים ושירותים.
·         העמסת עלויות התקורה ההולכות וגדלות, בצורה נכונה יותר שתשקף את המציאות.
·         ניהול ותמחור גורמים שאינם מוצרים בלבד, אלא כל נושא ניהולי אחר המעניין את ההנהלה, כגון: חישוב הרווחיות מוצרים/לקוחות ו/או סוכנים ו/או אזורי פעילות.
·         שילוב התמחיר עם מדדי ביצוע, כגון ניצול משאבי כוח האדם, מכונות ושטחים ברמות ייצור שונות, שהופך את הכלי למערכת המאפשרת בחינת יעילות בהיקפי ייצור שונים.
·         חיזוי היקפי ייצור לתקופות הבאות מאפשר סימולציה של העלויות, ניצול של המשאבים בארגון ובנייה של תקציב הולם.
יתרונות תמחיר ABC
·         ייחוס מדויק יותר של ההוצאות העקיפות בארגון לפי מחוללי עלות רלוונטיים לכל פעילות.
·         קבלת עלות ורווח לכל מוצר, לקוח, סוכן, אזור, או כל ישות מנוהלת אחרת בארגון, לתמיכה בהחלטות אסטרטגיות שיווקיות ותפעוליות.
·         איתור פעילויות ללא ערך מוסף ללקוח לצורך התייעלות.
·         זיהוי מוקדים עתירי עלות והפיכת המוצר/לקוח לרווחיים יותר.
·         סימולציה של המשמעות הכספית משינויים המשפיעים על תהליכים ישירים ועקיפים בארגון.
 


ESP 
מצוינות באסטרטגיה וביצועים
   

ת.ד. 932 רעננה 43108

   
09-7712030 :טלפון
09-7712026 :פקס
   
ליצירת קשר לחץ כאן
   
 
Built by XEDDEXעמוד הבית