JavaScript Menu, DHTML Menu Powered By Milonic

 מה זה Six Sigma?
Six Sigma הינה מתודולוגיה לשיפור ולייעול תהליכים בארגון, המאפשרת לשפר את איכות המוצר ו/או השירות ללקוח לשפר את היעילות התפעולית ובאמצעות צמצום עלויות, להגדיל את רווחיות הארגון. המתודולוגיה מבוססת על בדיקת המידע הקיים בארגון באמצעות ניתוח של המרכיבים העיקריים, המהווים כשלים בתחומי הפעילות השונים בארגון (ייצור, לוגיסטיקה, שירות, פיתוח, שיווק ומכירות), ובאמצעות כימות ומדידה סטטיסטית של הכשלים ושיפורם בצורה מבוקרת על ידי ניתוח ההשפעות במונחי זמן וכסף, וכך להגיע למצוינות תפעולית בתחומי הפעילות השונים בארגון. לפי מחקר שנעשה בארה"ב, ברוב הארגונים הגדולים והבינוניים נעשים בין 60,000-40,000 טעויות למיליון פעולות. ארגונים רבים ברחבי העולם, שיישמו את מתודולוגיית ה- Six Sigma (כגון: Citibankl, Toyota, Samsung, 3M, Volkswagen Nokia AT&T), הגיעו למצב שבו מתרחשות בממוצע רק 3.4 טעויות למיליון פעולות (99.99966% אחוז תקינות) בכל אחד מהתהליכים שבארגון.
מה כולל תהליך יישום מתודולוגיית Six Sigma?
התהליך מורכב מהשלבים האלה:
הגדרה (Define) - הגדרת הבעיה והכשלים בתהליכים במונחים כמותיים.
מדידה (Measure) - מדידת הכשלים בתהליך במונחי זמן וכסף.
ניתוח (Analyze) - איתור וניתוח מקורות הנתונים היוצרים את הכשלים בתהליך.
שיפור (Improve) - שינוי הגורמים המשפיעים על עיקר הבעיה בתהליך.
בקרה Control)) - יצירת מנגנונים ונהלים לשמר ולקיים את השיפור המבוצע.
יתרונות יישום Six Sigma בארגון
·         שיפור תהליכים הניתנים לכימות תוך התייחסות לאסטרטגיה, לכ"א זמין ואילוצי משאבי הארגון.
·         ניתן ליישם את המתודולוגיה על כל רובד ועל כל תהליך בארגון.
·         כלי סטטיסטי המקנה דיוק בניתוח התהליכים.
·         יישום אסטרטגיה מהיר והחזר השקעה מהיר.
·         קיצור מוטת שליטה, שקיפות ניהולית ושיפור איכות המשאב האנושי.


Six Sigma - התייעלות בתהליכים
ESP 
מצוינות באסטרטגיה וביצועים
   

ת.ד. 932 רעננה 43108

   
09-7712030 :טלפון
09-7712026 :פקס
   
ליצירת קשר לחץ כאן
   
 
Built by XEDDEXעמוד הבית