JavaScript Menu, DHTML Menu Powered By Milonic
כלי אבחון ניהוליים לשיפור ביצועים
חברתנו מתמחה במתן פתרונות שונים להתייעלות ולשיפור ביצועים, באמצעות מגוון של כלי אבחון המסייעים לארגון לבחון ולשפר את ביצועיו בתחומי פעילות ספציפיים ובאופן חוצה ארגון.

להלן פירוט כלי האבחון המרכזיים:

EFQM (European Foundation for Quality Management)

מודל המצוינות של ה-EFQM הינו מתודולוגיה אסטרטגית לקידום האיכות והמצוינות בארגון. כלי זה הינו חשוב
ופרקטי וביכולתו לסייע משמעותית לארגון על ידי בחינת הארגון, היעדים והמדדים שלו לעומת המצב המצוי בשטח.
כך מוצא המודל את הפערים בין הרצוי למצוי ומוביל לפתרון הבעיות. כמו כן, המודל מסייע לכוון את הארגון
לתוצאותהרצויות, מקדם מנהיגות ודבקות במטרה, תורם לניהול על פי תהליכים ועובדות,

(Capability Maturity Model Integration) CMMI

CMMI הוא כלי המשמש לאבחון רמת הבגרות הארגונית לפי תהליכי העבודה בהם הוא נוקט.
הכלי משמש לביצוע הערכה ארגונית(
Organizational Assessment) בארגוני תוכנה ומאפשר לבדל
ולמקם (
Benchmark) יחידות ארגוניות, תפקידים ופרויקטים.
ה-
CMMI מאבחן את הגורמים אותם יש לשפר בתהליך (ולא כיצד לשפרם), על ידי עריכה של סקרים
וניתוח תוצאותיהם בדירוג של חמש רמות בגרות אפשריות, המגדירות את מצבו של הארגון.

FP (Function Points)

FP היא שיטה למדידת גודל תוכנה. השיטה מסייעת ליצור מנגנון החוזה את כמות המאמץ הנדרש לפיתוחה.
מטרת ה-
FP היא להגדיר יחידת מידה אחידה (כפי ששעה היא יחידת זמן ומייל הוא יחידת מרחק),
שתסייע למנהלי חברות/יחידות תוכנה לנתח פיתוח יישומים ועבודות תחזוקה,
תוך הדגשת הזדמנויות לשיפור תהליך הפרודוקטיביות. ה-
FP מודדת את ערך הפונקציות של משתמש
הקצה ללא קשר לשפה, לטכנולוגיה או לסביבת הפיתוח הדרושה ליצירת האפליקציה,
ובכך נשענת על זווית הראיה של המשתמש ומספקת שפה משותפת להגדרת הדרישות.

לש"ם

מתודולוגיה המוטמעת בכלי ממוחשב שמטרתו יצירת שיפור ארגוני מתמיד באמצעות סקרים וניתוחים ארגוניים.
המערכת,אשר פועלת בסביבה של אינטרנט ואינטרא-נט, מאפשרת סקירה וניתוח של תחומים ניהוליים קריטיים:
תהליכי עבודה, תחומי איכות, תחומים של משאבי אנוש, מדידת שביעות רצון, אקלים ארגוני ועוד.

 ESP 
מצוינות באסטרטגיה וביצועים
   

ת.ד. 932 רעננה 43108

   
09-7712030 :טלפון
09-7712026 :פקס
   
ליצירת קשר לחץ כאן
   
 
Built by XEDDEXעמוד הבית