JavaScript Menu, DHTML Menu Powered By Milonic

 מדידה וניהול ביצועים - PMM

מהי גישת ניהול מדדי ביצוע - PMM?
במרבית הארגונים קיימת מדידה של נושאים שונים, אך מדידה זו מתמקדת בעיקר בבחינת התוצאות הכספיות של הארגון והיא אינה תואמת בהכרח לאסטרטגיה הארגונית. רוב הנושאים הנמדדים אינם קשורים למטרות, ליעדים ולגורמי ההצלחה של הארגון ולפיכך, המדדים הקיימים אינם משרתים בצורה מלאה את צרכי הניהול הכולל של הארגון.
גישת ניהול מדדי ביצוע  (Performance Measurement Management) הינה שם כולל לטכניקות ניהוליות, המשתמשות במדידה כאמצעי למיקוד הפעילויות בארגון סביב הנושאים שזוהו כמרכיבי ההצלחה הקריטיים.
השיטה מבוססת על הנחת יסוד מוכחת, הגורסת ש"מדדים מעצבים את המציאות", או במילים אחרות - "מה שנמדד מבוצע". בנוסף, משמשת הגישה ככלי ניהולי מרכזי לניהול הארגון בצורה נכונה יותר, תוך יצירת קשר מתמיד בין יעדי הארגון והאסטרטגיה לגורמי ההצלחה הניהוליים, ולמדדי ביצוע משולבים בפרספקטיבות שונות. כמו כן, היא מסייעת ביצירת יתרון תחרותי לארגון בשל יכולתה למדוד מרכיבים איכותיים ולא רק כמותיים (נתונים כספיים), בפעילות היחידות השונות בארגון, כגון: מדדים תפעוליים (תפוקות, זמן, איכות), מדדים שיווקיים (מכירות, נתח שוק ללקוחות חדשים ונוטשים), מדדים תהליכים (זמני מחזור, שביעות רצון לקוחות, שביעות רצון עובדים ומנהלים) ועוד.
הגישה מסייעת לארגון לבחון את מאיצי הערך שלו בצורה אפקטיבית על ידי הסתכלות קדימה והתמקדות בפוטנציאל וביכולות העתידיות ולא רק על ידי הסתכלות אחורה על סמך ביצועי העבר. במסגרת זו, כל מנהל ו/או עובד יודע מה נדרש ממנו באופן אישי וברמת היחידה הארגונית. העובד שולט על הפרמטרים הרלבנטיים לו ומתוגמל בהתאם לביצועיו.
יישום גישת ניהול מדדי ביצוע יאפשר בניית מערכת יעדים ומדדים, שתסייע ביצירת התמקדות בנדרש לשיפור, וכתוצאה מכך תסייע לשיפור בביצועים ובתוצאות העסקיות של הארגון.

ESP 
מצוינות באסטרטגיה וביצועים
   

ת.ד. 932 רעננה 43108

   
09-7712030 :טלפון
09-7712026 :פקס
   
ליצירת קשר לחץ כאן
   
 
Built by XEDDEXעמוד הבית