JavaScript Menu, DHTML Menu Powered By Milonic
  Strategy Maps - מפות אסטרטגיות
מהי המפה האסטרטגית
המפה האסטרטגית הינה כלי ניהולי המתאר את האסטרטגיה של הארגון באמצעות תרגום והצגת ארבעת המימדים העיקריים שלה: פיננסי, לקוחות, תהליכים פנימיים, למידה וחדשנות. המפה האסטרטגית מציגה את תהליך יצירת הערך בארגון על ידי יצירת קישור בין תהליכי הליבה השונים לבין היעדים, המדדים והנכסים הבלתי מוחשיים הנדרשים כדי להשיגם. הקישור הוא קישור לוגי של יחסי סיבה-תוצאה, המתבצע ברמות ההיררכיה השונות בארגון.
מה כולל תהליך זיהוי קשרי סיבה-תוצאה של הפעילויות בארגון?
העיקרון המנחה הוא זיהוי יחסי הגומלין וההשפעה ההדדית של כל אחת מהפעילויות על כל אחד מהיעדים והמדדים, בכל אחד מהמימדים הקריטיים שצוינו לעיל.
מה היתרונות של המפה האסטרטגית?
· מציגה ומתארת בצורה ברורה, ויזואלית ולוגית את האסטרטגיה של הארגון.
· מזהה את תהליכי הליבה החשובים בארגון ואת קשרי הגומלין התורמים להעלאת ערכו.
· קושרת באופן לוגי בין המטרות והיעדים האסטרטגיים לבין הפעילויות והמשאבים הנחוצים.
· משמשת ככלי תקשורת מרכזי לתרגום האסטרטגיה לעובדים ולהצגת הפעולות היומיומיות הנדרשות ליישומה.
ESP 
מצוינות באסטרטגיה וביצועים
   

ת.ד. 932 רעננה 43108

   
09-7712030 :טלפון
09-7712026 :פקס
   
ליצירת קשר לחץ כאן
   
 
Built by XEDDEXעמוד הבית