JavaScript Menu, DHTML Menu Powered By Milonic
להתקדם ולהיות ארגון ממוקד אסטרטגיה

השאיפה בשנים האחרונות בקרב החברות המבקשות להצליח ביישום האסטרטגיה הינה להפוך לארגון ממוקד אסטרטגיה ( Strategy Focused Organization). איפיון ארגון ממוקד אסטרטגיה על פי ממציאי שיטת ה- BSC: יצירת הצורך בשינוי בארגון על מנת להתקדם למטרות ולהגשמת החזון, תרגום האסטרטגיה למונחים תפעוליים ( מטרות, יעדים ומדדים הנגזרים מהאסטרטגיה) קישור וסינכרון הארגון מול האסטרטגיה, הנעת מנהלים ועובדים ותרגום מעשי לרמת העובד ושליטה המאפשרת להפוך את ניהול האסטרטגיה לתהליך ניהולי מתמשך. במסגרת זו ניתן לאבחן כל ארגון , היכן הוא נמצא במימוש יכולותיו להיות ממוקד אסטרטגיה.
 
הביטוי המעשי של מוכוונות לאסטרטגיה בא לידי ביטוי בתהליך מובנה של שילוב התכנון האסטרטגי ביישום, בבניית משרד לניהול האסטרטגיה שבראשו עומד חבר הנהלה, בשינוי אופי פגישות הסקירה התקופתיות , בקישור תהליך התקציב ותוכנית העבודה, שהם חלק ממעגל השליטה הניהולי לתהליך הלמידה האסטרטגי ע"י בחינת הנחות האסטרטגיה ועדכון ההחלטות המתקבלות, ע"י יישור אסטרטגי, ארגוני ויישור כוח העבודה. גורמי המפתח להצלחה הם: מחויבות הנהלה והשתתפות פעילה, מעורבות ובעלות על התהליך, תקשורת ושיווק פנימי, שימוש יומיומי ושיפור מתמיד והדרכה וחינוך כל הגורמים הרלבנטיים.
העקרונות המרכזיים של ארגון ממוקד אסטרטגיה, שמבדלים אותו מכל ארגון רגיל אחר, כוללים:
תרגום האסטרטגיה - התרגום מתבצע בצורה ברורה וחוצת ארגון באמצעות חזון, ייעוד, מפות אסטרטגיות, BSC, מטרות ויוזמות.
יישור הארגון לאסטרטגיה - יישור של ההנהלה, יחידות עסקיות ושירותים משותפים.
שיתוף של כולם - יישור יעדים וקישור יוזמות באמצעות מודעות אסטרטגית.
תהליך מתמשך - קישור האסטרטגיה לתקציב, לתהליכים תפעוליים, שימוש במערכות משוב, יצירת תהליך למידה.
מנהיגות ניהולית - תמיכת מנכ"ל, מחויבות לאסטרטגיה, תרבות ביצועים.
שאלות המבררות האם הארגון בדרך להיות ממוקד אסטרטגיה:
האם האסטרטגיה של ארגונך מוכרת למנהלים? לעובדים?
האם היעדים והמדדים בארגונך מקושרים לאסטרטגיה, לתוכניות העבודה ולתקציב?
האם המנהלים והעובדים מקבלים תמריצים הקשורים לעמידה ביעדים?
האם מערכות המידע הניהוליות מותאמות ותומכות באסטרטגיה?
עד כמה "לוחות השעונים" (Dash Boards) של המנהלים בדרגים השונים מסונכרנים עם "לוח השעונים" של ההנהלה?
תהליך הפיכת הארגון לממוקד אסטרטגיה
תהליך הפיכת הארגון לממוקד אסטרטגיה כולל את השלבים האלה:
· תרגום נכון של האסטרטגיה למערכת מטרות, יעדים ומדדים לכל דרגי הארגון.
· בניית תוכנית עבודה ותקציב התומכים ביעדי הארגון.
· יישור כלל יחידות הארגון אל האסטרטגיה, באמצעות יצירת מנגנוני תקשורת.
· טיפול בממשקי עבודה בין כלל היחידות בארגון.
· ביצוע סנכרון והתאמה של מערכות המידע לתמיכה באסטרטגיה.

ESP 
מצוינות באסטרטגיה וביצועים
   

ת.ד. 932 רעננה 43108

   
09-7712030 :טלפון
09-7712026 :פקס
   
ליצירת קשר לחץ כאן
   
 
Built by XEDDEXעמוד הבית