JavaScript Menu, DHTML Menu Powered By Milonic
  מערכת CPM ליישום אסטרטגיה

מהי מערכת CPM ליישום אסטרטגיה?
מערכת CPM - Corporate Performance Management ליישום אסטרטגיה הינה מערכת לניהול ביצועי הארגון, המאפשרת למנהלים לקבל תמונה מיידית, מדויקת וברורה על מצב הארגון בכל אחד מתחומי פעילותו. היא עושה זאת על ידי שאיבת המידע הנדרש מתוך מערכות המידע של הארגון והצגה גראפית יעילה וברורה של מדדי ביצוע בתצורה של לוח שעונים (Dash Board).
מערכת ה-CPM מאפשרת בקרה על אופן העמידה ביעדים האסטרטגיים של הארגון תוך בחינה מתמדת של יישום האסטרטגיה הארגונית. המערכת יכולה לתחקר את עמידות הארגון ביעדים על ידי ביצוע Drill Down בנתוני פעילות היחידות השונות בארגון.
באמצעותמערכת ה- CPMניתן להגדיר לכל מנהל בארגון את היעדים ואת מדדי הביצוע שבאחריותו ולהתאים אישית את שעוני המדדים הרלוונטיים לו. לדוגמה: מנהל המכירות בארגון יכול לראות את קצב התקדמות המכירות היומי/השבועי/החודשי על פי מצב השעון שהוגדר במערכת, לבחון את מצב העמידה ביעד המכירות שהוגדר אל מול היעד המתוכנן, לתחקר את ביצועי היחידות הכפופות לו (חטיבה, אגף, מחלקה), לזהות את הסיבות לאי-העמידה ביעדי המכירות הרצויים ולנקוט בפעולות הנדרשות לתמיכה בהשגת היעדים שנקבעו.
להלן השירותים הניתנים על ידנו בתהליך הטמעת מערכת CPM לארגון
·         הגדרת צרכי המערכת הניהולית על בסיס הגדרות קיימות ובקשות ניהוליות.
·         סיוע בכתיבת RFP ושליחתו לחברות תוכנת CPM.
·         סיוע בבחינת המערכות הניהוליות הממוחשבות לאור הקריטריונים הדרושים.
·         סיוע בביצוע פיילוט של מערכת ה-CPM על ידי הספק המתאים ביותר.
·         בניית תוכנית לניהול השינוי בשלב הטמעה מלאה שלמערכת ה- CPM.
·         סיוע בהטמעה המלאה של המערכת הנבחרת בקרב ההנהלה וביחידותבארגון.
יתרונות מערכת ה-CPM ליישום אסטרטגיה
מערכת ה-CPM מאפשרת ליצור אוטומטיזציה וסדר בתהליך ניהול האסטרטגיה בארגון כולו ומסייעת למנהלי הארגון לקבל את ההחלטות העסקיות הנדרשות במהירות על ידי:
שיפור יכולת המדידה והבקרה - הקניית יכולת מעקב אחר פעילויות הליבה של הארגון וביצועי היחידות השונות, בזמן אמת, בכל רמה ובכל מימד פעילות רצוי.
יצירת שיתוף - יצירת אמת ארגונית אחת וטרמינולוגיה ברורה, אחידה ושקופה בדיווחים הניהוליים עבור כל המנהלים בארגון.
למידה ותגובה - יצירת תהליך אינטראקטיבי, המאפשר ניתוח של קשרי הגומלין בין המדדים ויכולת לזהות ולהגדיר את השינויים שהארגון נדרש לבצע כדי להשיג את יעדיו האסטרטגיים.
תקשור האסטרטגיה ועידוד יוזמה - יצירת יכולת לתקשר את האסטרטגיה הארגונית באופן ברור, תוך עידוד תרבות ארגונית של נקיטת יוזמה בקרב המנהלים, לצורך עמידה ביעדים.

ESP 
מצוינות באסטרטגיה וביצועים
   

ת.ד. 932 רעננה 43108

   
09-7712030 :טלפון
09-7712026 :פקס
   
ליצירת קשר לחץ כאן
   
 
Built by XEDDEXעמוד הבית