JavaScript Menu, DHTML Menu Powered By Milonic
פתרונות ESP למנהלי תפעול ושרשרת אספקה

בעולם של תחרות גוברת, בו המפתח להצלחה היא ההבנה כי התחרות אינה בין מוצרים,
אלא בין שרשרות האספקה, ניצבים מנהלי שרשרות אספקה בכל התעשיות בפני אתגר
באופן LT זהה - כיצד להיות אפקטיביים ויעילים באופן שיאפשר הוזלת עלויות וקיצור
שיענה על צרכי הלקוחות, או במילים אחרות כיצד לסנכרן את היחידות המרכיבות את
השרשרת עם חזון הארגון באופן שיאפשר ליישם את אסטרטגיית שרשרת האספקה.

Balanced Scorecard לניהול שרשרת האספקה - הובלת תהליך יישום האסטרטגיה תוך הצבת יעדים תוצאתיים ותהליכיים, היוצרים קשרי סיבה - תוצאה ומאפשרים למנהלים שליטה, בקרה, שיפור ותקשורת בין חלקי השרשרת והלקוחות החיצוניים והפנימיים.
ה - BSC
הוא פתרון אינטגרטיבי לניהול אסטרטגיה (אינו מדידה תפעולית) הממקד את הארגון בגורמי ההצלחה הקריטיים ומסנכרן את היחידות הפונקציונלית: רכש, תפעול ולוגיסטיקה באמצעות שפה משותפת ויעדים חוצי ארגון.

SCOR - Supply Chain Operational Reference  הינו סטנדרט בינ"ל לניתוח ומדידת ביצועי שרשרת האספקה. המודל נותן מענה לכלל התעשיות תוך הגדרת מדדי ביצוע מקובלים בענף באופן שמאפשר זיהוי פערים ואיתור הזדמנויות. השימוש במודל מאפשר הגעה למצוינות באמצעות התייעלות והצטיינות בשלושת נדבכים: ביצועי השרשרת, תהליכי זרימת החומר ותהליכי וזרימת המידע.

יעדים ומדדים לרכש וללוגיסטיקה - מערכות יעדים ומדדים תפעוליים המשקפות את תהליכי העבודה ומאפשרים התייעלות בתהליכי העבודה הפנימיים ושיפור בביצועי ספקים חיצוניים. המערכת כוללת התייחסות לתחומים כגון: הערכת ספקים, קיצור זמני אספקה, איכות, ניהול סיכונים ועוד והיא ומאפשרת התאמה אישית ללקוח תוך זמן קצר וללא קשר למערכת המידע הקיימת בארגון.

BPM - הובלת תהליכי שיפור תוך התאמתם לאסטרטגיית שרשרת האספקה מחד ולאילוצים הקיימים מאידך. תהליכי השיפור מתבססים על המתודולוגיות המובילות בתחום כגון : ועוד. BPR ,Kaizen ,Lean, Six-Sigma

פתרונות ESP למנהלי תפעול ושרשרת אספקה

 

פתרונות למנהלי תפעול
מאמרים מקצועיים
ESP 
מצוינות באסטרטגיה וביצועים
   

ת.ד. 932 רעננה 43108

   
09-7712030 :טלפון
09-7712026 :פקס
   
ליצירת קשר לחץ כאן
   
 
Built by XEDDEXעמוד הבית