JavaScript Menu, DHTML Menu Powered By Milonic
מבחן ההצלחה באסטרטגיה - היישום

 


הפתרונות שלנו יובילו את ארגונך להגשמת האסטרטגיה ולהשגת התוצאות המתוכננות, בצורה מהירה, ממוקדת, דינאמית ומבוקרת. זאת, באמצעות שיטה מתודולוגית פורצת דרך וכלים חדשניים המבטיחים תהליך יישום אפקטיבי, קצר וממוקד באסטרטגיה. אנו מתמקדים הן ברמת ההנהלה והן ביישור היחידות הפונקציונאליות בארגון לאסטרטגיה.

גיבוש סרגל הישגים מאוזן ארגוני –BSC
הינה גישה המקשרת בין יעדי החברה הנגזרים BSC מהאסטרטגיה והחזון, לבין גורמי ההצלחה הניהוליים באמצעותהגדרת מדדי ביצוע וקשרי סיבה-תוצאה "מאוזנים" ליעדי הארגון,תוך ראיה אסטרטגית וחוצת ארגון. המדדים השונים מוצגים בארבע פרספקטיבות שונות: כספים, לקוחות, תהליכים ותשתיות – צמיחה ולמידה ומשורשרים כלפי מטה לכל דרג בארגון. תהליך ההגדרהמבוצע, תוך שיתוף המנהלים והעובדים בקביעת המדדים וקבלתהיזון חוזר לרמות ההנהלה השונות כך שסרגל הישגים טוב מציגאת אסטרטגיית הארגון באמצעות קשרי סיבה תוצאה בין היעדים והמדדים ומטפל במחוללי ההצלחה.
 
בניית ארגון ממוקד אסטרטגיה OrganizationStrategy Focused
המכוון את ההנהלה לפעול לזיהוי גורמי ההצלחה הקריטיים וממקד את מאמצי הארגון להשגת היעדים שיביאו להצלחתו.
לארגון ממוקד האסטרטגיה חמישה מאפיינים בולטים:
יכולת תרגום האסטרטגיה, יישור וסנכרון היחידות השונות בארגון, הפיכת האסטרטגיה לנחלת הכלל, ניהול האסטרטגיה כתהליך מתמשך, והשגת הנהלה המובילה תרבות ביצועים.

יישום מתודולוגית סרגל ההישגים המאוזן BSC
מוביל את הארגון להתרכז בשיפור התהליכים הקריטיים ליישום אסטרטגית הארגון וזאת באמצעות חיבור לוגי בין המדדים השונים וקשירתם לתהליכים בכל רמות הארגון. בנוסף, יוצרת המתודולוגיה שפה משותפת, תיאום ציפיות, סנכרון ואינטגרציה בין מנהלים, עובדים ויחידות עסקיות שונות באמצעות שיתוף במידע ניהולי, הגברת השקיפות, קישור בין ביצועים לתגמולים ושיפור תהליכי קבלת ההחלטות.
תהליך ה BSC עבור יחידה בודדת (כספים, שיווק, תפעול,מש"א וכדומה)
נעשה באופן זהה לתהליך המוצג לכלל הארגון, תוך ביצועהתאמות לסוג היחידה (קו/מטה) והאסטרטגיה שהגדירה לעצמה. במהלךהשנים ביצעה ESP יישומים רבים ביחידות פונקציונאליות שונות שלאורהצלחתם הפכו לפרויקטי פיילוט לכלל הארגון.
הקמת משרד לניהול האסטרטגיה - המשרד לניהול אסטרטגיה בכפיפות ישירה למנכ“ל וכחבר בהנהלה מאפשר יצירת סנכרון בין תהליכי התכנון והיישום לאורך כל שלבי התהליך תוך קשירת האסטרטגיה לתקציב ולתוכניות העבודה הנלוות.
בניית מפות אסטרטגיות - המפה האסטרטגית היא הכלי החשוב ביותרבמסגרת שלב היישום, ליישור הארגון ומיקודו וזאת באמצעות הגדרתקשרי סיבה ותוצאה בין הפעילויות השונות הנעשות בארגון והצגתןבאופן ויזואלי וממוקד, המאפשר בחינה של הקשרים והשינויים הנדרשיםעל מנת להגיע לתוצאות הרצויות.
 
התאמת המבנה הארגוני לאסטרטגיית הארגון - שינוי אסטרטגי מחייבלעיתים שינוי במבנה הארגוני והגדרת תחומי האחריות והסמכות שלהמנהלים בארגון. המבנה הארגוני החדש צריך להתבסס על עקרונותברורים של מיקוד בהגעה ליעדים עסקיים, אפקטיביות ויעילות התהליכים ובניהול הממשקים תוך הבנת משמעויות השינוי על העובדים בהיבטיתרבות, צמיחה ולמידה.
בחירת תוכנת BSC - היא חלק מרכזי ביכולת הארגון לממש אתההבטחה הגדולה שבבחירת מתודולוגיית ה - BSC כמסגרת הניהולית. תהליך בחירת התוכנה מחייב ליווי מקצועי הכולל את המתודולוגיה,התהליכים ומערכות המידע הקיימות בארגון. ESP ליוותה ארגונים רביםבתהליכי בחירת והטמעת התוכנה. אנו משתפים פעולה עם החברות המובילות בתחום:
מייקרוסופט, טלדור, אוראקל - היפריון,
QPR ,קליק - ויו, פנורמה ועוד.


מצוינות באסטרטגיה

ESP 
מצוינות באסטרטגיה וביצועים
   

ת.ד. 932 רעננה 43108

   
09-7712030 :טלפון
09-7712026 :פקס
   
ליצירת קשר לחץ כאן
   
 
Built by XEDDEXעמוד הבית