JavaScript Menu, DHTML Menu Powered By Milonic
פתרונות ESP למנהלי כספים
 

רבות דובר על השינוי שחל בתפיסת תפקיד מנהלי הכספים (CFO) במהלך השנים האחרונות. תקנות ה- SOX, ה- IFRS והרגולציה בכללה, לצד השינויים המהירים בסביבה העסקית הובילו לדרישות חסרות תקדים ממנהל הכספים והפכו את התפקיד לאחד התפקידים המאתגרים הקיימים בארגון.  מניהול האסטרטגיה, ועד ביצוע תהליכים חוצי ארגון היום כבר ברור שמנהל הכספים הוא היועץ למנכ"ל וכי הצלחתו תלויה ביכולת להפיק ניתוח אמין, מהיר, מדויק וממוקד של מידע תהליכי ותוצאתי שיאפשר לארגון "לעשות נכון את מה שנכון לעשות".

 Balanced Scorecard (BSC) לניהול מערך הכספים - הובלת תהליך יישום האסטרטגיה תוך הצבת יעדים תוצאתיים ותהליכיים, היוצרים קשרי סיבה-תוצאה ומאפשרים למנהלים שליטה, בקרה, שיפור ותקשורת פנים וחוץ ארגונית. ה- BSC הוא פתרון אינטגרטיבי ואפקטיבי לניהול אסטרטגיה (אינו מדידה תפעולית) הממקד את מערך הכספים בגורמי ההצלחה הקריטיים ומסנכרן את היחידות השונות: תכנון, גבייה, גזברות, חשבות והנה"ח, מחלקה מקצועית, בילינג, בקרות וכו'.

יעדים ומדדים ליחידות השונות בכספים - מערכות יעדים ומדדים תפעוליים המשקפות את תהליכי העבודה הקיימים בארגון ומאפשרים התייעלות בתהליכי העבודה הפנימיים באופן שיוצר שיפור ברווחיות החברה ומאפשר צמיחה והגדלת ערך לכל בעלי העניין בארגון.

Business Process Management (BPM) - הובלת תהליכי שיפור חוצי ארגון וממשקים תוך התאמתם לאסטרטגיית הארגון מחד ולאילוצים הקיימים מאידך. תהליכי השיפור מתבססים על המתודולוגיות המובילות בתחום כגון: Lean, Six-Sigma, Kaizen, BPR וכוללים שיפור במערך הדיווח והפקת הדוחות כספיים, תהליכי תכנון, אישור ובקרת תקציבים, שמירה על נכסי החברה, תהליך הטיפול בגבייה ומתן מסגרות אשראי, ניהול ספקים, מלאי, גזברות, נוסטרו, שכר סיכונים, ועוד.

הקמת מערכות תקציב, תחשיב ותמחיר - מעל 68% מהחברות נעזרות בתחזיות מתגלגלות בנוסף לניהול התקציב, אולם מחציתן הצהירו שהיו מעוניינות לשפר באופן מהותי את הדיוק והאמינות של התחזיות תוך הפחתת הזמן המשוקע ביצירתן ושיפור הבקרות הגזרות. בכדי להשיג יעדים אלה, מסייעת ESP בליווי והקמת מערכות תקציב ותמחיר תוך מיקוד בניהול התרחישים והתחזיות (What if), הגברת שיתוף הפעולה הפנים ארגוני ויישום מתודולוגיות תמחיר מתקדמות דוגמת ABC. שילובן של כל אלה בכלים תומכים (מערכות מידע ומודלים) המותאמים לארגון מאפשרים לארגון להתמודד בהצלחה עם האתגרים העומדים בפניו.

 

פתרונות ESP למנהלי כספים

 

פתרונות ESP למנהלי כספים
מאמרים מקצועיים
ESP 
מצוינות באסטרטגיה וביצועים
   

ת.ד. 932 רעננה 43108

   
09-7712030 :טלפון
09-7712026 :פקס
   
ליצירת קשר לחץ כאן
   
 
Built by XEDDEXעמוד הבית