JavaScript Menu, DHTML Menu Powered By Milonic
פתרונות ESP למנהלי IT
 

כיוון שמרבית ההשקעות הקשורות במערכותה מידע אינן מובנות להנהלה והחזרה השקעה עליהן אינו ניתן לכימות ברור ואובייקטיבי, מוצאים עצמם מנהלי מערכות מידע ניצבים בפני סדרה של אתגרים הקשורים ביכולת היחידה למדוד את האפקטיביות והיעילות של פעילויותיה וביצוע שיפור מדידת הליכי העבודה תוך כימות ROI וביצוע שיפור מתמיד בתהליכי העבודה.


ESP מסייעת למנהלי IT בגיבוש מדדים ויעדים, בשיפור תהליכים, בניהול פרויקטים, ובליווי, בחירה והטמעת כלי מדף בתחומי ניהול יעדים ומדדים (BSC), תמחיר וניהול תהליכים (BPM).
 

 

 Balanced Scorecard (BSC) לניהול מערך ה- IT - ה- BSC למחלקת ה- IT נגזר מצרכי "הלקוחות" הפנימיים של הארגון והוא מיושר לאסטרטגיית הארגון שהוגדרה ב- BSC הכללי. מפת האסטרטגיה של מחלקת ה- IT קושרת בין ההון האנושי והטכנולוגי הקיים ובין החזר ההשקעה הצפוי לארגון (בחלק מהמקרים מדובר בהחזר השקעה מסדר שני) תוך קישור לתהליכי העבודה והתרומה ללקוחות הפנימיים והחיצוניים.

 

תוכנית עבודה ממוקדת יעדים ומדדים (לרבות מדידת ITIL) - הגדרת תוכנית עבודה הנגזרת מאסטרטגיית המחלקה תוך הצבת מטרות ויעדים כמותיים וקישורם לתקציב, לתהליכי העבודה ולמבנה הארגוני.

שיפור ביצועי מערך ה- IT  - הובלת תהליכי שיפור בתהליכים וממשקים חוצי ארגון תוך התאמתם לאסטרטגיית הארגון מחד ולאילוצים הקיימים מאידך. תוכניות העבודה הנגזרות מתמקדות בתהליכים  המשפיעים על היבטי שביעות רצון לקוחות (גיבוש SLA, זמינות ואיכות השירות ועוד), תהליכי הרכש במחלקה, תפעול שוטף (תחזוקה, תקלות וכו'), תהליכי הפיתוח המבוצעים במחלקה, ניהול ותמחיר מבוסס פעילויות ועוד.

CMMI - ניהול פרוייקטי פיתוח לרבות ליווי הסמכותה- CMM הוא כלי המאבחן את רמת בגרות של הארגון על-פי תהליכי העבודה בהם הוא נוקט. השאלון עונה על השאלה: מה יש לשפר בתהליך (היכן אנו מצויים בהשוואה לרצוי) ולא איך לשפר. רמות הבגרות השונות ניתנות לאפיון באמצעות הפעולות המבוצעות באופן חוזר בארגון ומצביעות על הפערים הבולטים. ההתייעלות בניהול הפרויקטים נגזרת מתוצאות האבחון ומאפשרת שיפור בתהליכי התכנון, קיצור זמני פרויקטים, איתור צווארי בקבוק, הפחתת עלויות, שיפור איכות (לרבות תהליכי אבטחת איכות) ועוד.

ליווי בחירת והטמעת מערכות BSC, BI, BPM, תקציב ותמחיר - ESP משתפת פעולה עם חברות התוכנה והיישום המובילות במשק (מייקרוספט, פנורמה, אוראקל-היפריון, טלדור, נט-אינטנט, QPR ועוד). בשל נסיוננו והיכרותנו עם כלי המדף המובילים בשוק אנו מתמחים בליווי חברות בבחירת מוצרי מדף לתחומי ה- BSC, BPM ותמחיר ABC. התהליך, שבוצע בארגונים המובילים בארץ, מבטיח לארגון תהליך ממוקד, קצר ואפקטיבי ובסיומו בוחר הארגון את הפתרון המותאם לו הן מבחינת המענה על צרכיו והן מבחינת העלויות הנלוות.

 

פתרונות ESP למנהלי IT
מאמרים מקצועיים
ESP 
מצוינות באסטרטגיה וביצועים
   

ת.ד. 932 רעננה 43108

   
09-7712030 :טלפון
09-7712026 :פקס
   
ליצירת קשר לחץ כאן
   
 
Built by XEDDEXעמוד הבית